Lenda E Fizika Docs

 • document

  Detyra të zgjedhura nga lënda e Fizikës (www.unik-place ...

  Detyra të zgjedhura nga lënda e Fizikës (www.unik-place.blogspot.com) Author: I Panjohur Description: www.unik-place.blogspot.com (Albanian Version); www.e-allfree.blogspot.com (Enlgish Version) Last modified by: user Created Date: 9/28/2011 5:45:00 PM

 • document

  FIZIKË Klasa VI dhe klasa VII

  87 FIZIKË Klasa VI dhe klasa VII HYRJE Lënda e fizikës, që do të mësohet në klasën VI dhe VII, përfshin njësitë mësimore më të kondenzuara, por gjithnjë duke pasur parasysh

 • document

  plani mesimor - fizika 6-9

  6 MËSIMET E FIZIKËS 6 ZHVILLIMI I PLANIT MËSIMOR Kapitulli I Lënda dhe vetitë e saj (12 orë) • Mësimi 1: Lënda dhe ndërtimi i saj (1 orë)

 • document

  PYETJET NGA LENDA E BIOLOGJISE KLASA 6 - Shkolla fillore dhe ...

  PYETJET NGA LENDA E BIOLOGJISE KLASA 6. Cka studion biologjia. Prej ciles gjuhe rrjedh fjala biologji. Cka studion botanika dhe cka zoologjia. Si rradhiten bimet sipas menyres se ushqimit. Kush bene pjes ne bimet e gjelbera. Kush bene pjes ne bimet jot e gjelbera.

 • document

  FIZIKA 10 (Libri i mësuesit)

  I. VLERAT E PËRDORIMIT DHE RISITË E TEKSTIT “ FIZIKA 10”, Ky tekst është një mbështetje efikase për mësuesin, në mënyrë që ai të mund të zbatojë

 • document

  erikbotime.com

  E-mail: [email protected] Plani mësimor. Fizika 8. Lënda e fizikës në klasën e tetë zhvillohet në 35 javë me 2 orë mësimore në javë. ... - Të shpjegojnë mbi bazën e ndërtimit molekular, pse lënda në gjendje të ndryshme ka përqendrim dhe dendësi të ndryshme.

 • document

  Metodika e mësimdhënies së lëndës Dituri Natyre

  Lënda e Dituri natyrës krijon mundësinë e vazhdimësisë së marrjes së njohurive mbi natyrën në disiplina specifike në klasat më të larta si biologji, ... vete si fizika, gjeografia, kima, etj.Në këtë kontekst mund të themi se detyrat e Dituri

 • document

  DORACAK - USAID Primary Education Project - Macedonia

  NGA LËNDA E FIZIKËS DORACAK PËR TRAJNIMIN E ARSIMTARËVE TË FIZIKËS NË ARSIMIN FILLOR ... Karakteristikat dhe tipet e ndryshme mësimore nga fizika 13 1.6. Punëtoria 3 18 TEMA 2 FORMIMI I NOCIONEVE 19 2.1. Punëtoria 4 20 2.2. Formimi i nocioneve 21 2.3. Punëtoria 5 23

 • document

  F I Z I K Ë - ICCG

  KONTROLLIMI EKSTERN I NJOHURIVE TË NXËNËSVE TË KLASËS SË NËNTË F I Z I K Ë VITI MËSIMOR 2012/2013 Kjo kopje e Katalogut të provimit është e palektoruar dhe teknikisht e parregulluar

 • document

  fshmn.uni-pr.edu

  lënda o fizika e pËrgjithshme ii matematika ii kimia e pËrgjithshme metrologjia z optika mekanika klasike ii informatika ... fizika e plazmËs sistemet shumËelektronike orari i mesimit- semestri veror 2012 17:00-18:30,l (amf) 18:45-19:30,u (amf)

 • document

  34. Fizika 9 - Erik Botime - Shtepi botuese-Studio grafike ...

  E-mail: [email protected] Plani mësimor. Fizika 9 . SHPËRNDARJA E ORËVE SIPAS LINJAVE DHE NËNLINJAVE TË PËRMBAJTJES. Lënda e fizikës në klasën e nëntë zhvillohet në 35 javë me 2 orë mësimore në javë.

 • document

  K A T A L O G U I P Ë R G J I T H S H Ë M I M A T U R Ë S

  Lënda e detyrueshme Lënda zgjedhëse e detyrueshme me të cilën plotësohet standardi i Maturës Arti muzikor Muzika-gjuha ime ... Fizika Kapitujt e zgjedhur nga fizika Psikologjia Individi në shoqëri Sociologjia Sociologjia e kulturës

 • document

  1

  Lënda e fizikës në klasën e tetë ka disa synime, ... Metodologjitë duhet të zhvillojnë aftësitë e nxënësve për të përshkruar mënyrat si fizika ka ndikuar në natyrën e punëve të njerëzve dhe të jetës së tyre, ...

 • document

  INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAM ORIENTUES PËR ...

  LËNDA: FIZIKË E THELLUAR Koordinatore: Mirela Gurakuqi Yllka Spahiu Viti shkollor: 2013 -2014 ... Fizika kuantike Modeli planetar i atomit Atomi i hidrogjenit Spektri diskret Modeli kuantik i Borit për atomin e hidrogjenit Nxënës/i,-ja duhet:

 • document

  Fizika 6 - Botimet e fundit

  9 Fizika 6 Objektivat e prOgramit sipas linjave standardi i përmbajtjes sipas linjave Objektivat e prOgramit sipas linjave Në përfundim të klasë së gjashtë nxënësit

 • document

  PARATHENIE - Mentor Kusho | Fizika në shqip

  PARATHENIE Teksti mesimor FIZIKA perben ne vetvete nje kurs te fzikes prgjithshme. Permbajtja e tij perfshin pothuajse gjithe kapitujt e fizikes, te shtjelluara ne nivelin e shkalles se larte.

 • document

  PROGRAMI I STUDIMIT MATEMATIKË-FIZIKË (BACHELOR)

  Lënda e integruar Moduli Semestri Kredite Orë mësimore VITI I PARË 1. Analiza ... Ndërtimi i lëndës Fizika e bërthamës dhe e grimcave 3 38 Fizikë atomike dhe molekulare 3 37 7. Lëndë me zgjedhje Gjuhë e huaj 2 - Logjikë formale

 • document

  ushtrime fizike 9 te zgjidhura - Bing

  Ushtrime per Heqjen E Barkut 1 2 3 4 5 ushtrime te zgjidhura fizike 11 pdf downloads, ... Fizika 9 Pegi Ushtrime Te Zgjidhura Pdf ... Në fund të orës së mësimit ... Të tregojë vetitë fizike që ka lënda në çdo gjendje ... Facebook. Recent Searches : ...

 • document

  FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

  Lënda Data Ora Salla . 1. Fizika 1 5 Shtator 14.30-17.00 B(-2) 2. Kimi 6 Shtator 8.00-11.00 B(-2) 3. Algjebër Gjeometri 8 Shtator 11.30-14.30 209, 317 4. Elementet e Informatikës 9 Shtator 8.00-11.00 B(-2) 5. Analiza ...

 • document

  kristal.edu.al

  LENDA I : FIZIKE MJEKESORE, STATISTIKE DHE INFORMATIKE. Fizike Mjekesore. Vaso Qano. Alketa Meta. 304 B. 15/.08/.2014. Ora 9.30. Imazheri-Radioterapi. I-r ... Fizika e aplikuar,matjet elektrike dhe elektronike.Alketa Meta. Mira Veizi . 304 B. 20/.08/.2014. Ora 10.30.

 • document

  PROGRAM STUDIMI për DIPLOMË TË NIVELIT TË PARE INXHINIERI ...

  1.4 FIZIKA E PËRGJITHSHME Kodi i lendes Semestri Ngarkesa në orë javore Kredite Leksione Ushtrime/Seminare Laboratorë, Projekte, Detyra ... Lënda është e përqendruar mbi teknologjitë që përdoren sot për prodhimin e avullit dhe të energjisë elektrike, etj.

 • document

  SYLLABUSET - Fakulteti i Edukimit - Ballina

  Fizika si shkencë e natyrës së bashku me shkencat tjera ndikon fuqishëm në formimin e personalitetit të njeriut, ... Lënda dhe metodat e studimit në shkencat natyrore. Lidhmëria e shkencave natyrore me teknikën. Dimensionet dhe madhësit fizike,

 • document

  mediaprint.al

  FIZIKA 11 BËRTHAM Ë ( GJITHSEJ 72 ORË ... Libri Klasa 35 3.5 Lënda dhe magnetizmi. Llojet e lëndëve magnetike. Përshkruajë sjelljen e lëndëve të ndryshme në prani të fushës magnetike (para, dia, ferro) 36 3.5 PËRSËRITJE përdorin në problema ligjin e Ohmit, ligjin e ...

 • document

  Lista e teksteve të siguruara në gjuhën shqipe për ...

  Lista e teksteve të siguruara në gjuhën shqipe për nxënësit e shkollave fillore: Lënda Klasa Shtëpia botuese Të aprovuara 1. ... Gjeografia V Klet 1 8. Fizika VI - VIII Instituti për tekste 3 9. Arsimi teknik dhe informatika V - VIII Instituti për tekste 4 10. Lënda zgjedhore ...

 • document

  Plani i studimeve – kurikula në ARKITEKTURË

  Lënda Orë ECTS Obligative Mësimëdhënësi ... Gjeometri deskriptive 2+2 3 O Prof.ass.dr. Flamur DOLI 4. Vizatim i lirë dhe estetika e hapësirës (0+3)+ (1+0) 3 O ... Fizika e ndërtimit 2+2 3 Z IDA ...

 • document

  Shkolla Private e Arsimit të Lartë - Universiteti ...

  Shkolla Private e Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana” Fakulteti i Inxhinierisë Bachelor në Inxhinieri Kompjuterike/Inxhinieri Ndërtimi Programi i lëndës “Fizikë I” Viti Akademik 2012-2013 Lënda ...

 • document

  SHKOLLA E LARTË UNIVERSITARE JO PUBLIKE FAKULTETI I BIZNESIT ...

  Lënda / Moduli Pedagogu i lëndës Data e provimit Salla Orari 1 Matematikë I (Analiza Matematike I) Prof. Dr. Shpëtim Bozdo Dr (Proc). Ledina Karteri 10.02.2014 402 1000 2 Fizikë e Përgjithshme (Fizika e përgjithshme I) Dr (Proc). Erinda Nreçka Dr (Proc). Marsida Ibro

 • document

  Viti i I rë Syllabusi

  1 Semestri i I. Nr. Lënda ECTSOrët Lloji 1. Matematika 1 7 (3+2+0) O 2. Fizika 1 6 (3+1+1) O 3. Materialet elektroteknike 5 (2+1+1) O 4. Gjuhë programuese 6 2+0+2) O