Lenda E Fizika Docs

 • document

  Detyra të zgjedhura nga lënda e Fizikës (www.unik-place ...

  Detyra të zgjedhura nga lënda e Fizikës (www.unik-place.blogspot.com) Author: I Panjohur Description: www.unik-place.blogspot.com (Albanian Version); www.e-allfree.blogspot.com (Enlgish Version) Last modified by: user Created Date: 9/28/2011 5:45:00 PM

 • document

  FIZIKË - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e ...

  PËRMBAJTJET PROGRAMORE: REZULTATET E PRITURA-Lënda dhe metodat e studimit në fizikë. - Lidhmëria e fizikës me shkenca e tjera dhe teknikën. ... Fizika e përgjithshme – Statika e lëngjeve dhe e gazeve. 181 KATEGORIA: FORCA DHE LËVIZJA E TRUPAVE

 • document

  plani mesimor - fizika 6-9

  6 MËSIMET E FIZIKËS 6 ZHVILLIMI I PLANIT MËSIMOR Kapitulli I Lënda dhe vetitë e saj (12 orë) • Mësimi 1: Lënda dhe ndërtimi i saj (1 orë)

 • document

  FIZIKA 10 (Libri i mësuesit)

  origjina e saj, lënda e zezë, energjia e errët, antilënda etj. 5 . II. PËRMBAJTJA E TEKSTIT DHE PËRSHTATJA ME ... Edhe në tekstin “Fizika 10” ka raste që janë dhënë ushtrime të tilla . 6. Vlerësimi (çmuarja) për dijet e përftuara .

 • document

  Fizika Eksperimentale I - Departamenti I Sistemeve …

  FIZIKA EKSPERIMENTALE I KREDITE (ECTS) : 5 Semestri I (Javë 14) Pergatiti Prof. Tatjana MULAJ ... Lënda jepet Provim ME SHKRIM DHE ME GOJE OBJEKTIVAT Kursi i jep studentit nje kulture te domosdoshme mbi bazat e Mekanikes dhe te

 • document

  laboratori virtual i fizikes

  Programi i fizikës për klasën e nëntë mbështetet te vizioni kurrikular dhe standardet lëndore të ... virtual ... http://www.erikbotime.com/web/images/stories/plane_mesimore_9-vjecare/fizika%209.doc Lënda e fizikës në klasën e nëntë zhvillohet ... Punë laboratori Varësia e ...

 • document

  libri i fizikes klasa 8

  HYRJE Lënda e fizikës në arsimin e detyruar zhvillohet nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë. plani mesimor - fizika 6-9. ... Integrimi me lëndën e Fizikës realizohet përmes përdorimit të koncepteve dhe ...

 • document

  Metodika e mësimdhënies së lëndës Dituri Natyre

  Lënda e Dituri natyrës krijon mundësinë e vazhdimësisë së marrjes së njohurive mbi ... Në kapitujt e tjerë jepen dukuri natyrore nga fizika, biologjia dhe kimia. Këto dukuri jepen jo të shkëputura, por të ndërthurura me njëra tjetrën duke filluar nga

 • document

  erikbotime.com

  E-mail: [email protected] Plani mësimor. Fizika 8. Lënda e fizikës në klasën e tetë zhvillohet në 35 javë me 2 orë mësimore në javë. 35 javë x 2 orë/javë = 70 or ...

 • document

  F I Z I K Ë - ICCG

  Katalogu i provimit hollësisht e përshkruan provimin nga Fizika dhe u kushtohet nxënësve dhe mësimdhënësve. ... →vlerësimi i përgjithshëm i njohurive dhe shkathtësive të fituara nga lënda e fizikës që janë të

 • document

  K A T A L O G U I P Ë R G J I T H S H Ë M I M A T U R Ë S

  Lënda e detyrueshme Lënda zgjedhëse e detyrueshme me të cilën plotësohet standardi i Maturës Arti muzikor Muzika-gjuha ime ... Fizika Kapitujt e zgjedhur nga fizika Psikologjia Individi në shoqëri Sociologjia Sociologjia e kulturës

 • document

  fshmn.uni-pr.edu

  lënda o fizika e pËrgjithshme ii matematika ii kimia e pËrgjithshme metrologjia z optika mekanika klasike ii informatika fizika dhe mjedisi

 • document

  PROGRAMI MESIMOR I LENDES - DEPARTAMENTI I SISTEMEVE ...

  Lënda jepet Provim ME SHKRIM DHE ME GOJE. Diploma Bachelor ne Inxhinieri Elektrike PERMBAJTJA E PROGRAMIT TE LENDES Termodinamika – Sistemi termodinamik, ... Microsoft Word - PROGRAMI MESIMOR FIZIKA TEKNIKE.doc Author: NiKu Created Date:

 • document

  34. Fizika 9 - Erik Botime - Shtepi botuese-Studio grafike ...

  E-mail: [email protected] Plani mësimor. Fizika 9 . SHPËRNDARJA E ORËVE SIPAS LINJAVE DHE NËNLINJAVE TË PËRMBAJTJES. Lënda e fizikës në klasën e nëntë zhvillohet në 35 javë me 2 orë mësimore në javë.

 • document

  Fizika e oxhakut - Mentor Kusho | Fizika në shqip

  Fizika e oxhakut Hyrje Produktet e gaztë të djegies lëshohen në atmosferë (t emperatura e ajrit Tair) përmes një oxhaku cilindrik me seksionit A dhe lartësi h (shih figurën 1).Lënda djegëse e ngurtë është djegur në furrë në një temperaturë TSmoke. Me B është shënuar

 • document

  Fizikë e thelluar - Ministria e Arsimit dhe Sportit

  LËNDA: FIZIKË E THELLUAR Koordinatore: Mirela Gurakuqi Yllka Spahiu Viti shkollor: 2013 -2014 ... Fizika kuantike Modeli planetar i atomit Atomi i hidrogjenit Spektri diskret Modeli kuantik i Borit për atomin e hidrogjenit Nxënës/i,-ja duhet:

 • document

  CIKLI I TË MËSUARIT NGA LËNDA E GJEOGRAFISË

  NGA LËNDA E GJEOGRAFIS ... për përmirësimin e programeve arsimore nga matematika, fizika kimia, bio-logjia dhe gjeografia, të cilat do të udhëzojnë kah ajo që nxënësit të përfitoj-në shkathtësi adekuate nga arsimimi të nevojshme për të qenë të suksesshëm.

 • document

  1

  Lënda e fizikës në klasën e tetë ka disa synime, ... Metodologjitë duhet të zhvillojnë aftësitë e nxënësve për të përshkruar mënyrat si fizika ka ndikuar në natyrën e punëve të njerëzve dhe të jetës së tyre, ...

 • document

  fshmn.uni-pr.edu

  e enjte e premte lenda e enjete fizika elementare elektriciteti dhe magnetizmi metodat matematike nË fizikË mekanika klasike i meteorologjia prezantime multimediale instrumentet fizike bazat e gjeofizikes elektrodinamika i elektronika fizike

 • document

  Fizika 6 - Botimet e fundit

  Fizika 6 Objektivat e prOgramit sipas linjave standardi i përmbajtjes sipas linjave Objektivat e prOgramit sipas linjave Në përfundim të klasë së gjashtë nxënësit duhet të jenë në gjendje të: vlerësimi dhe ... Lënda dhe vetitë e saj 1.

 • document

  libri i mesuesit fizika 11 baza - Media Print

  E S E mësuesi Fizika 11 FIZIKA 11 Libër Aida Rëmbeci mësuesi Libër Aida Rëmbeci ISBN: 978-9928-08-069-1 ... Lënda dhe magnetizmi. Llojet e lëndëve magnetike .....34 Kapitulli: Induksioni elektromagnetik ...

 • document

  PARATHENIE - Mentor Kusho | Fizika në shqip

  PARATHENIE Teksti mesimor FIZIKA perben ne vetvete nje kurs te fzikes prgjithshme. Permbajtja e tij perfshin pothuajse gjithe kapitujt e fizikes, te shtjelluara ne nivelin e shkalles se larte.

 • document

  Edicioni i 3të nga Prof. Dr. Dietrich Ohse

  lënda mund të përcillet individualisht duke kryer ushtrimet dhe pyetjet e testeve. Gjithashtu, në fund të përmbledhjes janë dhënë zgjidhjet e detalizuara për të ju mundësuar të kontrolloni progresin tuaj. Qëllimet e ...

 • document

  PROGRAM STUDIMI për DIPLOMË TË NIVELIT TË PARE INXHINIERI ...

  1.4 FIZIKA E PËRGJITHSHME Kodi i lendes Semestri Ngarkesa në orë javore Kredite Leksione Ushtrime/Seminare Laboratorë, Projekte, Detyra ... Lënda është e përqendruar mbi teknologjitë që përdoren sot për prodhimin e avullit dhe të energjisë elektrike, etj.

 • document

  Shkolla Private e Arsimit të Lartë - Universiteti ...

  Lënda “Fizikë I” Tipi ... Zgjidhje e ushtrimeve te kinematikës dhe dinamikës. 2 Njohuri mbi termodinamikën dhe parimet e termodinamikës. Zgjidhje e ushtrimeve te termodinamikës. Metoda e vlerësimit 10% vlerësim i pjesëmarrjes dhe frekuentimit

 • document

  Plani i studimeve – kurikula në ARKITEKTURË

  Lënda Orë ECTS Obligative Mësimëdhënësi ... Gjeometri deskriptive 2+2 3 O Prof.ass.dr. Flamur DOLI 4. Vizatim i lirë dhe estetika e hapësirës (0+3)+ (1+0) 3 O ... Fizika e ndërtimit 2+2 3 Z IDA ...

 • document

  Tema:Induktorët dhe Induktanca - www.muhamerujkani.weebly ...

  Fizika na mëson se qdo dukuri elektrike përcillet me një dukuri magnetike dhe ansjelltas ku këtë e spjegon edhe deka e elektromagnetizmit ... Henri, ndërsa H = ohm ne sekond . SHMU – 2 Vushtrri Lënda:Teknologji Tema:Induktorët dhe Induktanca Punuar nga: Arbenita Aliu ...