So Noi Vu Tinh An Giang Docs

 • document

  www.haugiang.gov.vn

  UBND TINH HAU GIANG SO NOI VU SÓ:a5/SNV-QLÐT CONG HOI CHÚ NGHÏA VIET NAM ÐQc lûp - Tv do - H'4nh phúc Vi Thanh, ngày tháng 03 nãm 2011

 • document

  TINH AN GIANG Doc - Trang đầu - Cơ sở dữ liệu ...

  TINH AN GIANG Doc lap - Tier do - Hanh phuc So: 4210 /UBND-TD V/v hu6ng don xet khen thoong tong ket nom 2007. ... - Hoan thanh tot nhiem vu; - Noi bo doan ket, thuc hien tot quy the dan chu a ca so, ... Thuorng vu Tinh fly truorc khi Chu tich UBND tinh trinh khen thuong. 5.

 • document

  sonoivu.bacgiang.gov.vn

  UBND TiNH BÅc GIANGNOI VU cQNG HòA xà HQI CHÚ NGHÏA NAM ÐQc lâp - Tv do - I-I?nh phúc Bãc Giang, ngày 13 tháng 12 nãm 2013 KÉ HOACH

 • document

  Produced with ScanToPDF

  SO Nôi vu tinh I-Ià Giang trân trong thông báo./. Noi "/lân: - Bê Nêi vu (B/c); - T Tr Tinh HE)ND, UBND tinh (B/c); - Sð Nôi các tinh, thành phô; - Các SO, Ban, Ngành, doàn thê tinh; - UBND các huyên, thành phô;

 • document

  Thu Tinh Cho Giang Chau - gio-o.com

  gác bð, vô trú cho thð co', nhu.ng trú an cho huyèn tình. Nói vây không có nghîa Fa mãi hoài chúng ta song vó'i nhó' nhung vång väc. ... nhieu SO'i tóc em, it nhieu nu cuò'i em, ft nhieu môi em, ... Thu Tinh Cho Giang Chau Author: Thi Vu Subject: Giai Pham ...

 • document

  sonongnghiepkiengiang.gov.vn

  IrÜr tinh Kiên Giang trtróc ngày 20 tháng 01 näm 2013 dê tong hop, trinh SO Nôi vu búo Cuc Vän thur và Luu trÜr Nhà nuóc theo quy dinh Môc thði gian báo cáo thông kê co so tính tilt' noày 01/0 1 d!ên hêt noàv

 • document

  sonongnghiepkiengiang.gov.vn

  Nêi vu tinh Kiên Giang ve KS' thi nâng ngach công chúc tir ngach nhân viên lên ngach cán sv hoac tucyng duong; ... UBND TjNH k'lÉN GIANG SO NOI VU st): G q /TB-S'NV CONG HOI NGHÎA VIET NAM Kiên Giang, ngày 24 tháng 01 näm 2014

 • document

  csdl.thutuchanhchinh.vn

  hü'u ích, úng cuing công nghê mó'i cap tinh GIÁM ÐOC SO NOI VU TINH TIEN GIANG Cän cú Quyêt dinh sô 2040/QÐ-UBND ngày 11/7/2008 cùa llJy ban nhân dân ... chúc cùa Sð NQi vu tinh Tiên Giang; Cän Thông sô 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 Vän phòng Chính

 • document

  THG- Bao cao tinh hinh quan tri cong ty.pdf

  Phu luc so III BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY ... stt So Nghi quyet/ Quyet dinh Ngay Noi dung ... Giang Vg Vu Phucmg Thao 312046913 25/05/2005 Tien Giang 1/5A Thai Sanh Hanh, P8, TP My Tho, Tien Giang Con

 • document

  ung So' truong tinh H~u Giang GIAM sa - Cổng thông tin ...

  Uy ban nhan dan tinh H?u Giang guy dinh chirc nang, nhiern vu, quyen han va co c~u t6 chirc bQ may So' Tai nguyen va Moi tnrong tinh Hau Giang; Quyet ... Noi nlt {ill : - Nlur Di~u3; - CA tinh (PA81) d~ bao cao; _Trang thong tin di~n nr Sa; - Liru VT..

 • document

  TiNH HA GIANG

  TiNH HA GIANG Dfic 14p - Tv do - Hanh phiic ... khan cho cac co so gido due. 2. Noi dung dieu &Ong, luan chuyen can bO, ... Giao cho SON-0i Vu chu tri, phi hop voi Thanh Tra tinh, SO, Giao due va Dao tao this6ng xuyen huong dan, ki6m tra, ...

 • document

  UBND TỈNH HÀ GIANG

  giang, ngày 24 tháng 01 ... Các ngành, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoach đào tạo, ... bố trí tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ nói chung cán bộ lãnh đạo quản lý nói riêng, ...

 • document

  Thông báo xét tuyển viên chức năm 2014

  ... không nói läp, nói ngqng, ... nêu hô so gùi qua duòng buu diên thì thði gian nop hô so së tính ngày theo dâu buu diên, ... Phóng van và thuc hành giång d?y: Thí Sinh có hô so dat yêu câu së tiêp tuc tham gia phân phðng vân và thi

 • document

  P U ,,~., L D~ - Home - Cục kiểm soát thủ tục hành ...

  + So' Noi vu + So' Giao thong - V?n tai. + Ban quan Iy Khu kinh tS cira khau Ha Tien, + Thanh tra tinh. ... cong tac chuyen trach thuc hien D~ an 30 cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh Kien Giang.!. Noi . nh~n: TL. CHU TICH - CT va cac PCT.UBND tinh; Q. CHA.NH VAN PHONG - T6 e6ng tac ella TTgCP ...

 • document

  Tuyen dung - Phong GD&DT huyện Châu Thành

  nhân dân tinh Tiên Giang ban hành quy dinh tuyèn dung, sú dung và quàn lý cán bt), ... - Ðia nop hd so: Phöng NOi vu huyën Chau Thånh, tinh Tiön Giang - chi: {p Cá, thi trán Tân Hiêp, huyên Châu Thành, Tièn Giang

 • document

  I/ TINH HINH CHUNG - SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ... (SO NOi vu Ha N0i) to chdc CuOc thi viet "Net dep Thu dO", thu ... hien tot chuang trinh giang day va hoc tap tam guang ... 2013 va nhiing nam tiep theo. Tham mutt, v6i Thanh fly ban hanh hu6ng dan mot so viec can lam ngay (co tinh cap thiet) dOi vOi cac dia phuang, ban, nganh nhdm dua ...

 • document

  www.kiengiang.edu.vn

  NÔI T. KIÊN GIANG tinh Kiên Giang giai Cloan 2010 - 2015 ... Xét dê nghi cùa Sð Nôi vu Kiên Giang tai Tð trình sô 08/TTr-SNV ngày 04/01/2012, QUYÉT ÐINH: Ðieu 1, Ban hành kèm theo Quyêt dinh này Quy chê dào tao sau dai hoc

 • document

  DANG BO TiNH BAc GIANG uv ndm 2013 - --- Cổng thông tin ...

  DANG BO TiNH BAc GIANG HUYlJ:N uvYEN THE * DANG CONG sAN VIET NAM Yen Thi, ngay 04 thdng 7 ndm 2013 ... ngay 1016/2013 cua Ban Thuong vu Tinh uy B~c Giang vBviec lanh dao dai hQi Mat tran T6 quoc cac c~p nhiem 10' 2014 ... moi noi dung, phuong thirc hoat dQngcua M~ttr~ T6 quoc Vi~tNam va cac doan

 • document

  VP UBND TINH AN GIANG LONG Hem. XA HO CHU NGHIA VIET NAM ...

  VP UBND TINH AN GIANG LONG Hem. XA HO CHU NGHIA VIET NAM PHONG TIEP CONG DAN D(ic rap ... Noi nh - Nhtr tren; - Ltru. vp UBND TINH AN GIANG PHÒNG TlÉp CONG DAN SÓ: 174/HD-TD V/v trå Iði dcyn cùa ông Lê Phtróc Hoàn Hài cQNG HÒA xà HQI CHÙ NGHÏA VIET NAM

 • document

  sotaichinh.angiang.gov.vn

  UBND TiNH AN GIANG sÖ NQI - SÖ CHÍNH só : /SNV-STC Vê viêc thvc hiên chê dê công vu Kính gùi: cQNG HOÅ xà HQI CHÙ NGHÎA VIET NAM ... Sð Nôi vu và Sð Tài chính thông nhât huóng dân các ngành, các câp tam thði thuc

 • document

  UBND TiNH HA GIANG C<)NG HOA H<)I CHU NGHiA VItT NAM Dt}c T1J ...

  dan tinh Ha Giang Quy dinh m<)t sfJ chinh sach thu hut nhan lvc va hel trg dao t?o ... r phong 1970 Tay 2010 16118 3/9 3,0 DDCD dv phong 2012 tinh Hoang Xuan Hung, Trkhoa Noi BSCK I Y hQe UBND Trung ... lctlJ phong tinh 2012 Vu H6ng Phuc, Truong 1973 Kinh 2010 BSCK I Y hQc UBND

 • document

  thptthanhdong.tmckg.com

  Sð Nôi vu vê viêc xét chuyên loai Vlên chúc ... Hôi dông thông báo dên các so, ban, ngành câp tinh và IJy ban nhân dân các huyen, thi xã, ... ban nhân dcin tinh Kiên Giang); - Sð Nêi vu (9b); - Các sð, ban, ngành tinh;

 • document

  Download - Trang chủ :: TECHCOMBANK

  tinh cam tuc -trung quoc cao van thang duc giang hoai duc ha tay ... gd dieu hanh-cty ha noi maring,so 12 tran vu, quan thanh,ba dinh,ha 11869763 nguyen van phac ... to 22 duc giang -long bien- ha noi 12210792 vu hong anh a31no12 khu dtm dinh cong 13175139

 • document

  wdh.namgiang.edu.vn

  UBND huyên Nam Giang vê viêc tap huân nghiêp vu vê công tác vän thu, ... Nôi vu Lao dôn TB&XH Dân tôc VH-TT ... Ðài Tru ên thanh- TH Trun tâm Khai thác u N Trun VH-TT Trun tâm dân sô Cên dât Các cc quan, don vi tinh, TW dóng trên dia bàn huyên huyên Mði cán bê ...

 • document

  wdh.namgiang.edu.vn

  Nam Giang, ngàyÕ4 thcîng] näm 2013 Kính gði: Thú trtl'ðng các don vi truc thuôc. Thuc hiên công vän sc3 617/SNV-TCBC ngày 26 tháng 6 näm 2013 cua So Nôi vu vê viêc xây clung án v) tri' viêc làm các co quan don vi trên dia bàn tinh.

 • document

  www.sonoivu.ninhbinh.gov.vn

  - NQi dung, chuo.ng trình cùa lóp hQC, trong dó nêu rò sô tiêt giång cùa tùng nêi dung, chuong trình. ... hô so dê nghi Sð Nôi vu quyêt djnh cù cán bê, công chúc, ... vi làm hô so dê nghi SO Nêi vu thâm dinh, báo cáo UBND tinh cir cán bê, công chúc, ...

 • document

  bhxhangiang.gov.vn

  ... Cac don vi sue dvng lao döng trên dia ban tinh An Giang. ngày 01/5/2013, viêc giai quyêt chê dc; ... (BHXII) tinh An Giang huóng dân môt sô nôi dung, cu thê nhu sau. l. Vê thtrc hiên chê dô thai sån: 1.1. ... Trong quá trình thuc hiên nêu co vu.ðng mäc, ...

 • document

  ou.edu.vn

  NOI VU-BÖ GlÁo DUC vÀ ÐÀo TAO SÓ. 06/2011/TTLT-BNV-BCDÐT CONG xà HOI CHÚ ... thi Viêt duoc tinh 1 gið chuân, Giáng viên rnÔi Il-pot chám 8 dên 10 bài kiêrn tra trác ... Thuc hiên dúng nhiêrn vu giáng day theo nÔi dung hop dÔng dã ký kêt vði co sð dào tao ...

 • document

  snv.dongnai.gov.vn

  Noi vu ban hành Quy chê thi tuyên, ... cúa Sá Giåo due Dào too vá SO NOi vu tinh Döng Nai viec hLráng dân kê ... tinh he sö 2. Diëm thgc h:anh giáng d4y döi vói giáo viên vá dièm phóng ván dôi vói nhän viên tinh he 2.

 • document

  www.hagiang.edu.vn

  TiNH HA GIANG sóWv /QÐ-UBND CONG HOÅ xà HQI CHU NGHÎA NAM ÐQc lâp - Tv do ... dinh sô 1459/QÐ-UBND ngày 13/7/2011 cúa UBND tinhGiang vê viêc ban hành ... Phó Chú tich Thuðng tryc HQi dông Thi dua khen thuðng tinh do Giám dôc Sð Nôi vu dåmohiêm, ...

 • document

  uel.edu.vn

  SÓ: MS4ÐHQG-KHCN V/v Ðê xuât nhiêm vu KI-I&CN tinh An Giang näm 2012-2013 ... và Công nghê tinh An Giang vê viêc dê xuàt dê tài, ... nôi bô: 1363. AN GIANG HQC vÅ côNG / TB-SIŒCN CONG HÒA xÄ HOI CHÙ Ðôc lâ - Ttr do

 • document

  Lich su phong trao cong nhan va cong doan tinh Bac Ninh (1929 ...

  ... (Xuat ban lan hai, co bo sung) / Nguyen Viet, Vu Minh Giang, Nguyen Manh Hung, Nxb Quan doi nhan dan, Ha Noi, 2012 Quan ... Le Thi Anh Van, Nxb Quan doi nhan dan, Ha Noi, 2012 So tay tra cuu, xu ly cac tinh huong ve dau thau, mua sam tai san nha nuoc theo tieu chuan, dinh muc va che do ...

 • document

  ldld.angiang.gov.vn

  LIÊN ÐOÀN LAO ÐQNG TiNH AN GIANG só: /HD-LÐLÐ Ðêc lip — Tv ... Minh ve nêu cao trách nhiêm, Chong chü nghïa Cá nhân, nói di dôi vói làm" trong cán bô ... Ban Thuðng vu Liên doàn Lao dêng tinh An Giang huóng dân các câp công doàn trong tinh thvc hiên ...

 • document

  BAI TAP DAI SO TUYEN TINH - គណិតវិទ្យា ...

  Mon Dai s$ tuygn tinh dude dua vao giang day a hau hat ... mot tai lieu tham khao phut vu cho sinh vien nganh Toan vi cac nganh Ki thuat, chting Col Bien soan cugn "BM tap Dai so tuygn tinh". Cugn each dude chia lam ba chudng bao g6m nhUng van d6 Cd ban cna Dal so tuygn tinh: Dinh thfic va ...

 • document

  tiengiang.gdt.gov.vn

  UBND TIÈN GIANGNOI VU /BC-SNV CVC TINH Sð:.. ... duqc sv úy quyên cúa Uy ban nhân dân tính, Sð NQi vu tinh Tiên Giang báo cáo kêt quå thuc hiên công tác cåi cách hành chính ... Câp tinh Tông sô Ðã thvrc Tông sô dcn vi câp huyên 10 Ðã thuc

 • document

  hagiang.edu.vn

  UBND TiNH GIANG TÀI CHÚNH J] /STC-HD CONG HOÅ HQI NGHÎA NAM ... Sð Tài chính huóng dân mot sô nôi dung chù vêu vê quån lý, ... + Chi thurc Iliên nghïa vu vói NSNN theo quy dinh cùa pháp luât.